Všeobecné obchodné podmienky Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Postup pri prihlasovaní sa za člena ALKP
 3. Ceny
 4. Objednávanie služieb
 5. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií
 6. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky je Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, so sídlom Partizánska cesta 97, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika. Tel. číslo: 0919 185 148, email: alkp@alkp.sk, IČO: 42303478, DIČ: 2023641653. Asociácia lektorov a kariérnych poradcov nie je platcom DPH. Spoločnosť je zapísaná na Okresnom úrade v  Banskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 620-35329.

Bankové spojenie: SK4309000000005036419455 (Slovenská sporiteľňa)
Pre zahraničné platby – BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

 1. Postup pri prihlasovaní sa za člena ALKP

Prihlášku za člena ALKP možno podať prostredníctvom online formulára na stránke www.alkp.sk jeho vyplnením. Na základe vyplnenej prihlášky Asociácia lektorov a kariérnych poradcov uverejní profil člena na stránke www.alkp.sk. Členské platí na ten celý kalendárny rok, v ktorom je členské zaplatené, maximálne však na 365 dní.

 1. Ceny

3.1.     Pri každej službe uverejnenej na stránke ALKP sú uvedené aktuálne ceny. Všetky ceny služieb sú finálne (nie sme platci DPH). V prípade, že pri poskytovanej službe nenájdete uvedenú cenu, na vyžiadanie a po upresnení vašich potrieb Vám ju dodatočne zašleme.

3.2.     Platobné podmienky: Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby.

 1. Objednávanie služieb

4.1. Prihlášku na kurz/vzdelávaciu aktivitu možno podať prostredníctvom online formulára na stránke www.kurzticha, prípadne www.alkp.sk.

4.2. Po prijatí prihlášky posielame prihlásenému účastníkovi potvrdenie o akceptácii prihlášky e-mailom. Prihláška na vzdelávaciu akciu slúži ako objednávka.

4.3. Prihlášku považujeme za záväznú, ak nebola stornovaná najneskôr 30 dní pred dátumom začatia kurzu/vzdelávacej aktivity.

4.4. Účastník vzdelávacej akcie vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

4.5. Počet účastníkov na vzdelávaciu akciu je obmedzený. Účastníci budú zaradení do vzdelávacej akcie podľa dátumu pripísania platby na náš účet. V prípade naplnenia kapacity si dodávateľ služby vyhradzuje právo prihlášku odmietnuť a ponúknuť záujemcovi iný termín.

4.6. V cene kurzu je zahrnuté: študijné podklady a materiály, organizácia kurzu, lektorský honorár.

4.7. Účastníkovi vzdelávacej akcie bude pred realizáciou vzdelávacej aktivity vystavená zálohová faktúra. Účastníkovi vzdelávania budú všetky faktúry zasielané v elektronickej forme – mailom. Na požiadanie je možné vystaviť a zaslať faktúru poštou. Poplatok za vzdelávaciu akciu je potrebné uhradiť pred konaním vzdelávacej akcie na účet vedený Slovenskej sporiteľni SK4309000000005036419455. Po uhradení zálohovej faktúry bude účastníkovi vzdelávania vystavená riadna faktúra.

4.8.  Dodávateľ vzdelávacej akcie si vyhradzuje právo zmeny dátumu, miesta, či zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade, že sa vzdelávacia akcia neuskutoční vinou dodávateľa, uhradená čiastka bude vrátená účastníkovi alebo prevedená na najbližší ďalší termín vzdelávacej akcie. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas informovať e-mailom alebo telefonicky. Z tohto dôvodu Vás žiadame o uvedenie e-mailu a telefónneho kontaktu na prihláške, respektíve v objednávke.

 1. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

Odstúpenie od zmluvy a prípadné reklamácie vzdelávacej aktivity vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je účastník vzdelávacej aktivity povinný o svojom zámere neodkladne informovať Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov, a to písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na: alkp@alkp.sk. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa písomne doručenej reklamácie. Účastník vzdelávacej aktivity má právo obrátiť sa na príslušný orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je oprávnený posudzovať prípadné spory medzi klientom a poskytovateľom tovaru alebo služby.

Storno účasti zo strany účastníka vzdelávania/objednávateľa:

 • Bezplatné storno účasti prihláseného účastníka je možné v 2 prípadoch:
  • ak bolo písomne oznámené najneskôr 30 dní pred začatím podujatia
  • ak ide len o zmenu osoby účastníka – t. j. namiesto prihláseného účastníka bude vyslaný náhradník.
 • Pri oznámení o zrušení účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 30 dní, ale najneskôr 15 dní pred začatím podujatia bude účtovaný poplatok 50% z ceny podujatia.
 • Pri oznámení o zrušení účasti v lehote 14 dní pred začatím podujatia alebo kratšej, je stornopoplatok 100% ceny.

Zmena alebo zrušenie podujatia zo strany Asociácie lektorov a kariérnych poradcov:

 • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania podujatia a lektora, ako aj  prípadného zrušenia podujatia.
 • O takejto zmene budú neodkladne písomne (e-mailom) informovaní všetci záväzne zaregistrovaní účastníci podujatia. Po vzájomnej dohode bude ich prihláška presunutá na ďalší termín toho istého podujatia. Prijatá platba bude podľa dohody buď vrátená objednávateľovi alebo použitá v ďalšom termíne.
 • Pri zrušení podujatia sa úhrady vracajú na účet uvedený objednávateľom resp. účet uvedený v prihláške, a to najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.
 1. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Vykonaním online záväznej objednávky účastník vzdelávacej akcie potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sú verejne dostupné na stránke www.alkp.sk , na záložke „ALKP“.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1. Záujemca udeľuje spoločnosti Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky /registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok ( VOP). Záujemca udeľuje ALKP tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

7.2.  ALKP spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkovi vzdelávania a zákazníkovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 VOP, oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb  ALKP, či tretích strán. Odoslaním objednávky/registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. ALKP ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávky/registračného formulára. ALKP zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov ALKP podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia ALKP na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18. mája 2018.